Komentar Gojka Drljače o trgovinskom ratu Kine i Sjedinjenih Američkih Država